Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 - Garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; alleen van toepassing binnen de EU

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ligfietsshop Tempelman

De Gouwe 26C

8253 PA DRONTEN

Nederland

Telefoonnummer: 0321325060

E-mailadres: [email protected]

website: www.ligfietsshop.nl

KvK-nummer: 39073375

Btw-identificatienummer: NL001666513B81

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

U hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De termijn van het herroepingsrecht, hierna te noemen de 'bedenktijd', is 14 dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.Dit is alleen van toepassing binnen de EU.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons middels een duidelijke verklaring (bijv. via e-mail of een via de post verzonden brief) voor afloop van de herroepingstermijn te informeren over uw besluit de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld – herroepingsformulier

Indien u de overeenkomst herroept dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan door uw keuze voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling over de herroeping van de overeenkomst bij ons is binnengekomen, te restitueren. Voor de restitutie maken wij gebruik van dezelfde betalingsmethode waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij we met u uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

We kunnen de restitutie weigeren totdat we de producten hebben kunnen inspecteren na ontvangst, of totdat u ons bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden.

Een retourzending moet opgestuurd worden met de post of een vergelijkbare vervoerder. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend en verzekerd te versturen, dit voor het geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij elke retour draagt u de kosten en het risico voor de verzending.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen o.a. ook op lengte gemaakt kettingen, buizen en kabels.
Zendingen naar landen buiten de EU.

 

Artikel 9 - De prijs

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief btw, maar zonder verzendkosten en zonder invoerrechten voor landen buiten de Europese Unie. De eventuele verzendkosten zijn voor Uw rekening en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.

We behouden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de productprijs toe te passen die op de site aangegeven stond op het moment van Uw bestelling van dat product, duidelijke fouten en vergissingen en prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven voorbehouden.

Prijzen voor zendingen buiten de EU zijn dezelfde als voor zendingen binnen de EU.

 

Artikel 10 – Garantie

De ondernemer biedt op alle artikelen de wettelijke garantie, dit wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. U kunt aanspraak maken op garantie als het defect te wijten is aan een materiaal- of constructiefout. De garantietermijn die de ondernemer u biedt is in alle gevallen minimaal 2 jaar. Wij kiezen in overleg met de fabrikant/leverancier voor reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of het artikel. Schade door oneigenlijk gebruik en/of normale slijtage valt niet onder de garantieregeling.

Het is belangrijk dat u zich bij een defect of garantie aan een bij Ligfiets.shop aangeschaft artikel te allen tijde tot ons wendt. U kunt hiertoe contact opnemen via nl. Graag ontvangen wij een e-mail met uw ordernummer, een gedetailleerde omschrijving van het defect en eventueel één of meer foto’s van het defect. Na ontvangst van uw e-mail wordt uw aanvraag direct in behandeling genomen. Binnen 48 uur na ontvangst van uw e-mail krijgt u van ons een bericht. Het is helaas niet altijd mogelijk om vooraf te stellen hoe lang een garantie-afhandeling in beslag zal nemen.

Garantie op gebruikte fietsen

Doen er zich binnen de garantietermijn (bij normaal gebruik) gebreken voor die op het moment van aankoop niet zichtbaar waren, dan wordt uw tweedehands fiets door kosteloos hersteld, met inachtneming van onderstaande voorwaarden.
De gebreken dienen binnen de garantietermijn aan ons vermeld te worden op vertoon van uw aankoopbewijs.

De aanspraak op garantie wordt uitgesloten voor:
– diefstal of verlies van de fiets;
– verwering van lak of roestvorming door klimatologische invloeden (regen, sneeuw etc.);
– slijtage van onderdelen zoals remblokken, binnen- en buitenbanden, aandrijving etc.
– wijzigingen aan het uiterlijk van de fiets die de werking niet beïnvloeden;
– schade ontstaan door vervoeren van de fiets door de klant;

U hebt als koper de plicht schade aan de fiets te beperken en u hebt – indien nodig – bewijsplicht.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

Voor de betaling van de bestelde produkten bieden wij u meerdere betaalmogelijkheden: iDeal , creditcard (Visa of Mastercard), PayPal, overboeking, contant (alleen bij afhalen.

Al naar gelang Uw betaalmethode kan een uitleververtraging ontstaan van meerdere dagen.

Uw bestelling wordt pas verwerkt nadat uw betaling is bijgeschreven op onze rekening, alvorens de betaling heeft plaatsgevonden kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling.

Het online betalen wordt uitgevoerd via het "Secure Socket Layer" beveiligingssysteem, waarmee Uw bankgegevens gecodeerd worden bij verzending over het internet.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten herroep:

(product)

 

(Datum ontvangst product)

(Uw naam)

(Uw adres)

(Uw handtekening)

 

* Invullen wat van toepassing is.

 

Het modelformulier voor herroeping kunt u in PDF formaat downloaden

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »